Media Coverage

Words From Our Partners

जेनेरक औषधे िह काळाची गरज आह.े महाग झालेया औषधी सेवा आिण लोकांची गरज लात घेऊनच आही Easy Generic Medical सु केले आिण अपावधीतच औषधांसाठीचे लोकिय ठकाण बनले. लांबुन लोक औषधे घेयासाठी येत असतात आिण आहाला सुा यांची सेवा केयाचं समाधान िमळत

Company Branch : Managment

पिहयापासूनच सामाय मेिडकल दकु ान सु करयापेा वत आिण जेनेरक औषध क सु करावं असं आमया मनात होतं. Easy Generic मुळेिह संधी आहाला िमळाली. जामखेड सारया ठकाणी सुा आहाला ाहकांचा खूप चांगला ितसाद लाभला, णांचे पैसे वाचत असयाने लोकांना आनंद होतो आिण आपला सुा रोजगार उम रया आिण अिधक फायदशे ीर चालतो.

Pranay Mane : Franchise Owner